Plánujete kúpu či predaj ADZ ?

V súčasnosti vnímame rastúci dopyt po kúpe a predaji ADZ agentúr dočasného zamestnávania. Realizujeme indikatívnu ponuku šitú na mieru vašim potrebám, postavenú na vstupných dátach, ktoré nám poskytnete. Kompletný proces dokážeme zaistiť v komplexnej a ucelenej oblasti ekonomických, právnych a poradenských služieb. Všetkým potenciálnym klientom so záujmom o predaj či kúpu agentúry dočasného zamestnávania ADZ zabezpečujeme úplný servis, prípadne zastúpenie v celej transakcii.

Niekedy je lacnejšie a rýchlejšie založiť novú ADZ agentúru dočasného zamestnávania alebo kúpiť novú agentúru dočasného zamestnávania, ktorá nikdy nevykonávala činnosť. Ak máte záujme o expandovanie do Čiech, tak najrýchlejšie riešenie môže byť tiež založenie alebo kúpa novej českej agentúry práce.

Cena agentúry dočasného zamestnávania ADZ

Ako stanoviť cenu agentúry dočasného zamestnávania ADZ? V tomto prípade môže vzniknúť viacero situácií. Prvou otázkou, na ktorú je potrebné odpovedať je, či sa pri predaji počíta aj s existujúcimi spotrebným materiálom (pracovné odevy a pracovné pomôcky), alebo nie. Druhou otázkou je, či sa pod pojmom „ADZ“ myslí tiež nehnuteľnosť, v ktorej agentúra dočasného zamestnávania ADZ sídli a prevádzkuje svoje služby.

Takzvané EBITDA (teda celkový ročný zisk pred zdanením, úrokmi, a odpismi) predstavuje základnú hodnotu pre stanovenie ceny samotnej agentúry dočasného zamestnávania ADZ. Cenu pracovnej agentúry práce určíme ako 4-5 násobok hodnoty EBITDA. Napríklad ak mesačná hodnota EBITDA činí 100.000 Kč – 200.000 Kč (teda ročne 1.200.000 Kč – 2.400.000 Kč), potom sa cena agentúry dočasného zamestnávania ADZ môže pohybovať medzi 4.800.000 Kč a 12.000.000 Kč.

Kontakt

  • Vami zadané údaje do kontaktného formulára budú použité prevádzkovateľom tohto webového portálu alebo tretími stranami zabezpečujúcimi právne a účtovné vybavenie Vašich dopytov alebo na účely kontaktovania technickým oddelením. Odoslaním formuláru s tým vyjadrujete súhlas.

Účtovný audit

Kontrola účtovnej závierky a druh a výška existujúcich záväzkov firmy, to sú ťažiskové body účtovného auditu. Tiež sa kontroluje potencionálny negatívny (záporný) vlastný kapitál a v neposlednom rade sa kontroluje stav pokladne. Práve jej stav môže indikovať možnú legalizáciu príjmov cez výbery z účtov firmy. Nevyhnutnej kontrole podlieha tiež majetok firmy a výška a druh jej pohľadávok, ak nejaké existujú. Cieľom je okrem iného zistiť skutočnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku firmy. Riskantným môže byť práve stanovenie hodnoty nehmotného majetku, napríklad ochranných známok.

Účtovné a právne hľadisko predaja agentúry dočasného zamestnávania ADZ

Postavenie predávajúceho a kupujúceho je v transakcii predaja firmy odlišné. Na toto odlišné postavenie je potrebné starostlivo prihliadať pri prevode spoločnosti s ručením obmedzeným. Kupujúca strana musí najmä podstúpiť účtovný a právny audit (všeobecne známy tiež ako „due dilligence“). Výstupom takéhoto auditu je tzv. „due dilligence report“.

Naopak predávajúci sa musí postarať o obstaranie dôkladného potvrdenia od kupujúceho, kde sa nachádzajú informácie o všetkej agende a dokumentácii, ktorú kupujúci od predávajúceho v súvislosti s kupovanou firmou prevzal. Viac o nástrahách kúpy a predaja spoločnosti z pohľadu predávajúceho aj kupujúceho nájdete v nasledujúcom článku.

Právny audit

Všetky zmluvy, ktorými je spoločnosť aktuálne viazaná, prechádzajú kontrolou v procese právneho auditu. Špeciálna pozornosť sa v nich venuje možnostiam ich vypovedania, rôznym zmluvným pokutám vyplývajúcim z ich neplnenia a pod. Ak sú práve tieto body zmlúv vystavané veľmi prísne, prípadne nevýhodné, musia byť kupujúcim zohľadnené už v momente kúpnej transakcie. Je určite nevyhnutné brať tieto skutočnosti do úvahy tiež pri stanovovaní predajnej ceny firmy. Ochrana duševného vlastníctva firmy je ďalším z bodov právneho auditu. V tomto bode hľadá okrem iného aj odpoveď na otázku, či bude potrebné žiadať napríklad o registráciu ochrannej známky.

Due dilligence report

V stručnosti sa jedná o správu vo forme zoznamu. V ňom sa nachádzajú podrobne alebo jednoduchšie spísané potenciálne právne a účtovné riziká spojené so spoločnosťou, ktorá je predmetom kúpno-predajnej transakcie. Tieto riziká je nevyhnutné si s predávajúcim prejsť a prehodnotiť, prípadne s ním zjednať zohľadnenie týchto rizík v predajnej cene. Druhou možnosťou je, že predávajúci prijme záväzok krytia nákladov, ktoré z takýchto identifikovaných rizík potenciálne môžu vyplynúť.

Reps and warranties

Kľúčovým bodom ak kupujete firmu je písomné potvrdenie predávajúceho, kde jasne a nespochybniteľne prehlasuje, že všetky ním poskytnuté účtovné a ďalšie informácie sú úplné a pravdivé. Je tiež nevyhnutné zabezpečiť osobné ručenie predávajúceho pre prípad, žeby tieto informácie neboli uvedené pravdivé alebo v plnom rozsahu. Tento druh prehlásenia sa v odbornej terminológii označujú ako „representations and warranties“ a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpno-predajnej zmluvy, prípadne zmluvy o prevode akcií či obchodného podielu. Porušenie týchto „reps and warranties“ je nevyhnutné ošetriť príslušnými postihmi vo forme pokút. Jedná sa najmä o situácie, v ktorých existujú nepriznané záväzky predávajúceho voči rôznym štátnym úradom a inštitúciám (daňový úrad, sociálna alebo zdravotná poisťovňa) či súkromným organizáciám.

Ako rizikovejší môžeme označiť prevod spoločnosti s ručením obmedzeným platcom DPH. V tomto prípade je totiž nutné preveriť možný dlh firmy voči štátu (DPH, daň z príjmu a i.). Z pohľadu kupujúceho je kúpa firmy, ktorá už je registrovaná pre platbu DPH, výhodnejšia,, nakoľko mu odpadá zdĺhavý a nákladný proces registrácie k DPH. V Slovenskej republike je proces registrácie DPH skutočne zložitý, už len v porovnaní s Nemeckom, Maďarskom či Rakúskom.

Ak výsledky účtovného a právneho auditu prinesú rizikové výsledky hovoriace v neprospech celej transakcie, ponúka sa možnosť založenia novej spoločnosti a vyhnúť sa tak potencionálnym zbytočným problémom.

Viac informácií a odborných odporúčaní k procesu kúpy spoločnosti nájdete na portáli www.incorporated.sk. Na tomto portáli nájdete tiež zoznam spoločností, ktoré sú aktuálne voľné k predaju. Výber je skutočne pestrý, nájdete tam pracovné agentúry, lekárne, špeditérske firmy, ale tiež takzvané „ready-made s.r.o“, teda firmy bez histórie. Obráťte sa na skúsených odborníkov a šetrite svoj čas i peňaženku.

Odpredaj firmy

Aj pri tomto druhu transakcie je nemenej dôležité prevziať od kupujúceho potvrdenie o prevzatí kompletnej právnej a účtovnej agendy k predmetnej spoločnosti. Štandardne sa tento dokument nazýva „preberací protokol“.

Zvážte tiež, či je pre vás potrebné a vhodné uzavrieť s kupujúcim zmluvu o mlčanlivosti vzťahujúcu sa na všetky právne a účtovné informácie, ktoré mu budú sprístupnené sa v priebehu predaja. Ak odpovedáte pozitívne, potom je túto dohodu potrebné uzavrieť ešte pred začatím právneho a účtovného auditu. Týmto spôsobom si predávajúci vytvára určitú „poistku“ pre prípad neuskutočnenia celej transakcie z akéhokoľvek dôvodu (akým môže byť napr. absencia dohody o cene). V odbornej terminológii sa táto zmluva nazýva „NDA“ (z anglického non-disclosure agreement). V prípade predaja firmy bez histórie (ready-made, firma bez histórie), prípadne firmy, ktorá bola len minimálne aktívna, nie je NDA nevyhnutná, nakoľko by iba navýšila náklady spojené s predajom firmy.

Viac informácií k téme hľadania potencionálneho záujemcu o vašu spoločnosť získate na portáli https://www.odkupenie-sro.sk/ Obráťte sa na skúsených odborníkov a získajte za svoju spoločnosť financie rýchlejšie.

Kedy potrebujete nostrifikáciu, apostilu či superlegalizáciu?

V procese prevodu spoločnosti vzniká kupujúcemu príležitosť rozšíriť jej predmet podnikania o nové, v obchodnom registri ešte nezapísané ekonomické činnosti.

Môže to byť napríklad prevádzka nákladnej doprave, lekárne či pracovnej agentúry, prípadne tiež živnosti, na ktorej prevádzkovanie sa vzťahuje špeciálne povolenie či živnostenské oprávnenie.

Vo všetkých uvedených príkladoch musíte naplniť rovnaký predpoklad, a to preukázať sa dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, vysvedčeniami, diplomami či inými dokumentami, preukazujúcimi, že ste pre získanie týchto zvláštnych povolení získali príslušné akademické vedomosti potrebné k výkonu činnosti. V prípade lekárne by to bol napríklad príslušný diplom z oblasti farmácie.

Problém môže vzniknúť, ak sa zodpovedný zástupca nachádza v cudzine. V takomto prípade budú od vás úrady požadovať diplom s apostilou, prípadne superlegalizovaný diplom, ktorý musí byť navyše následne nostrifikovaný. Ťažko sa v tom vyznať? Apostila predstavuje potvrdenie pravosti zahraničného diplomu. Superlegalizácia je obdobným overením a potvrdením, jedná sa však o ešte komplexnejší a nákladnejší proces overenia a potvrdenia dokumentov. A na záver nostrifikácia určujte ekvivalentnosť predloženého vysvedčenia či diplomu voči tuzemskému vzdelaniu konkrétnej krajiny. Opäť v prípade lekárne by sa jednalo o potvrdenie, že vysvedčenie či je diplom zo zahraničnej lekárskej či farmaceutickej fakulty  je dostatočným a rovnocenným ekvivalentom diplomu z tuzemskej vzdelávacej inštitúcie.

Viac dôležitých informácií sa dozviete na portáli www.apostille.sk Avšak v prípade, že chcete šetriť svoj čas i prostriedky, zverte vybavenie apostily, superlegalizácie aj nostrifikácie skúseným odborníkom.

Apostila a superlegalizácia a vstup zahraničného partnera do spoločnosti

Ak do spoločnosti vstupuje zahraničný partner (napríklad spoločnosť z Anglicka či Spojených štátov), apostila a superlegalizácia budú nevyhnutné k notárskemu overeniu podpisov. Ďalšia situácia, kedy budú apostila a superlegalizácia nevyhnutné, vznikne vtedy, keď sa podpisy na príslušných dokumentoch (napr. na zmluvách o prevode obchodného podielu) overujú zahraničným notárom.

Apostila, superlegalizace a výpis z trestného registra

Minimálne apostila bude potrebná tiež v prípade, že konateľom firmy bude cudzinec. Práve jeho výpis z registra z trestov musí byť opatrený apostilou.

Kupujte s.r.o. na predaj

12 februára, 2020|0 Comments

Pri zakladaní s.r.o. osobne sa musíte pripraviť na časovo náročný a byrokraticky zaťažujúci proces. Ak sa chcete tomuto procesu vyhnúť riešením môže byť predaj novozaložených spoločností alebo spoločností s históriou online. Takýto jednoduchý spôsob ponúka spoločnosť Eprenur [...]

Česká ready-made spoločnosť na predaj

7 januára, 2020|0 Comments

Potrebujete čo najrýchlejšie rozbehnúť svoj projekt, začať podnikať a uzatvárať obchody v Českej republike? Ideálnym riešením je česká ready-made spoločnosť, ktorá môže byť buď platca alebo neplatca. Aké sú výhody českej ready-made spoločnosti? spoločnosť už existuje a je zapísaná v obcodnom registri [...]