Každý podnikateľ pôsobí na nejakej adrese.

Kedy je daná adresa sídlom, miestom podnikania či prevádzkarňou?

Pojmy sídlo a miesto podnikania sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník (ďalej len „obchodný zákonník“). Podľa § 2 ods. 3 tohto zákona je sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby  adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. V zmysle § 2 ods. 4 pozostáva táto adresa z názvu obce s uvedením jej PSČ, názvu ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačného čísla, prípade súpisného čísla, ak sa obec nečlení na ulice.

Z uvedeného vyplýva, že sídlo má právnická osoba, (s. r. o., a. s.) O mieste podnikania sa zase hovorí pri fyzickej osobe, napríklad živnostníkovi. Ide teda vlastne o dva rôzne názvy s identickým významom pre jednu adresu, ktorá je zapísaná v obchodnom registri (pri právnických osobách) alebo v živnostenskom registri (pri fyzických osobách), alebo v inej podobnej evidencii.

Sídlo, resp. miesto podnikania, predstavuje oficiálnu adresu, ktorá je používaná pri komunikácii s orgánmi verejnej správy a podľa tejto adresy sa určuje napríklad miestna príslušnosť takého orgánu. Táto adresa sa bude rovnako tak uvádzať aj na faktúrach, zmluvách a iných obchodných dokumentoch.

Adresa sídla alebo miesta podnikania však nemusí slúžiť iba ako oficiálna adresa na komunikáciu so štátnymi orgánmi, ale môže na nej byť realizovaná aj podnikateľská činnosť, napríklad prevádzkovanie autoservisu.

Táto adresa nemôže byť zvolená bez toho, aby k nej podnikateľ nemal žiadny právny vzťah.  Podľa obchodného zákonníka musí podnikateľ preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri, živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Zároveň toto užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nemôže byť vylúčené. Ak by podnikateľ nemal vlastnícke alebo užívacie právo, musí získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do príslušného registra.