Nie ste si istý ako prebieha proces pri predaji firmy po podpise zmluvy? Kto je oprávnený to nahlásiť a kde sa to má podávať? Je rozdiel pri zmluvách o predaji podniku a prevode obchodného podielu?

Ak rozmýšľate alebo ste sa rozhodli pre predaj firmy, tak rozlišujeme dva druhy prevodu obchodného podielu a to odplatný prevod obchodného podielu na spoločníka a predaj podniku alebo časti podniku spoločnosti.

Ak sa pozrieme na prvú formu predaja, tak môžeme povedať, že ide o klasický prevod obchodného podielu, kde sa pôvodní spoločníci rozhodnú previesť svoje obchodné podiely na nových spoločníkov.  Následne po prevode obchodného podielu sa noví spoločníci stavajú vlastníkmi hmotných aj nehmotných zložiek podnikania.

Na základe jedného z ustanovení Obchodného zákonníka ustanovuje podnik ako súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania. Čo všetko vlastne patrí k podniku? Sú to najmä veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve podnikateľa a svojou povahou majú slúžiť danému účelu. Zamestnanci spoločnosti, hnuteľné a nehnuteľné veci a zásoby sú považované ako súčasť podniku. Zmluvou o predaji podniku sa uskutoční prevod podniku. Zmluvnými stranami danej zmluvy budú spoločnosť, ktorej patrí podnik, ktorý je predmetom zmluvy a nadobúdateľ. Po uskutočnení daného úkonu zostane prevádzajúcemu tzv. prázdna spoločnosť alebo iba časť podniku, ktorá nebola predmetom zmluvy o predaji podniku a kupujúci získa daný podnik, alebo jeho časť, na základe môže naďalej vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

Odplatný prevod obchodného podielu aj predaj podniku majú rôzne daňové a právne aspekty a to na predávajúceho ale aj kupujúceho. Taktiež ďalším rozdielom je aj oznamovacia povinnosť voči úradom, ktoré sú odlišné na základe jednotlivých situácií. Keďže ide o súhrnnú problematiku, tak odporúčame, aby ste pri rozhodovaní obidvoch variant brali na zreteľ komplikovanosť jednotlivých zmlúv a rozhodli sa skontaktovať a poradiť sa s odborníkmi.