Ak Vám Vaša spoločnosť už nevyhovuje a prestala pre Vás byť užitočná, môžeme ju od Vás odkúpiť s.r.o.

Existujú tu však podmienky, za ktorých spoločnosti vykúpime. Od predávajúcich podnikateľov požadujeme preukázanie splnenia daných podmienok. Predloženie dokladov o splnení podmienok je dôležité predovšetkým z dôvodu zaistenia bezpečnosti obchodnej transakcie pre obe zúčastnené strany. Ak Vaša spoločnosť podmienkam vyhovie, dohodneme sa na vzájomnej spolupráci.

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je to, aby ponúkaná spoločnosť bola úplne bez záväzkov a akýchkoľvek dlhov. Ďalšou dôležitou podmienkou je, aby si spoločnosť po celú dobu svojej existencie riadne viedla účtovníctvo, riadne odovzdávala daňové priznania, prehľady k zdravotnému a sociálnemu poisteniu.

V čase odkúpenia spoločnosti je pre výhodnejšie, ak je ponúkaná spoločnosť platcom DPH. Nie je na škodu ak spoločnosť bola platcom DPH v minulosti. Poslednou podmienkou je, aby firma nebola nikdy platcom spotrebných daní. Štatutárny orgán spoločnosti pochopiteľne musí spĺňať podmienku bezúhonnosti.

Ktorými úradnými dokumentami sa preukazuje splnenie podmienok?

Ak bude na základe predložených dokladov preukázané, že Vaša spoločnosť spĺňa všetky podmienky pre výkup, ponúkneme Vám za ňu výkupnú cenu, ktorá sa stanovuje vždy individuálne. Výška výkupnej ceny sa odvíja najmä od dátumu vzniku spoločnosti a stavu jej zakladateľských a ďalších dokumentov.

Okrem odmeny pre pôvodného majiteľa uhradíme tiež všetky náklady spojené s prevodom spoločnosti a zápisom zmien v obchodnom registri.