Daňová optimalizácia má svoje limity a obmedzenia, ktoré sú uvedené nižšie v tomto článku vrátane citácie platnej legislatívy a judikatúry súdov.

Daň z príjmu pre firmy

Offshore – 35% zrážková daň
Maďarsko9% (plus miestne dane)
Bulharsko – 10%
Česko19%
Rumunsko – menej ako 1 mil euro 1% z obratu, viac ako 1 mil euro 16% zo zisku
Slovensko – 21%
Írsko – 12.5%
Anglicko19% (17% od 2020)
C-Corp USA – 21%
LLCprogresívna
0% nezdaniteľné minimum $3.000-$12.000
10% $0 – $9,525
12% $9,526 – $38,700
22% $38,701 – $82,500
24% $82,501 – $157,500
32% $157,501 – $200,000
35% $200,001 – $500,000
37% $500,001 a viac

Daň z dividend

Po zdaneni na urovni firmy, treba este dan z dividend zaplatit. Daň z dividend Slovensko – 7%

Riziká daňovej optimalizácie

Daňový poriadok: § 3 Základné zásady správy daní (6) Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.

Judikatúra k daňovej optimalizácii

Hranicu medzi dovolenou optimalizáciou dane a nedovoleným zneužitím práva je vhodné v praxi identifikovať aj na základe zovšeobecnenia judikatúry Európskeho súdneho dvora (ESD). Za nedovolené zneužitie práva (obchádzanie zákona) sa považuje umelé plnenie medzi závislými osobami bez objektívneho hospodárskeho dôvodu len s cieľom získať daňovú výhodu (C-255/02; rozsudok Halifax). Naopak, za dovolenú daňovú optimalizáciu sa považuje bežná hospodárska transakcia medzi nezávislými osobami realizovaná legálnym postupom obmedzujúcim daňové náklady (C-277/09; rozsudok RBS).