1 Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky („Všeobecné podmienky“) ustanovuje práva a povinnosti medzi našou spoločnosťou uvedenou na kontaktnej stránke alebo v pätičke webstránky  („Poskytovateľ“) a používateľom využívajúcim služieb Poskytovateľa („Užívateľ“) ohľadom založenia firmy prostredníctvom internetového portálu www.incorporated.sk alebo jeho jazykových mutácií („Portál“).

1.2 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom („Zmluva“) vzniká dňom zadania stanovených údajov týkajúcich sa zakladanej firmy prostredníctvom zadávacieho formulára v rámci Portálu a uhradenie nákladov spojených s registráciou firmy.

2 Založenie firmy

2.1 Za podmienok stanovených Zmluvou vykoná Poskytovateľ úkony smerujúce k založeniu (vzniku) obchodné spoločnosti alebo iné osoby dostupné na registráciu v rámci Portálu („Podnikateľ“) vrátane spracovania zakladateľskej dokumentácie, obstaranie verejnoprávnych povolenie k činnosti Podnikateľa, asistenciu pri založení bankového účtu Podnikateľa a vykonanie zápisu Podnikateľa v obchodnom alebo inom registri.

2.2 Poskytovateľ vykoná založenia Podnikateľa s profesionálnou starostlivosťou a presadzovaním práv a oprávnených záujmov Užívateľa, v súlade s údajmi zadanými Užívateľom prostredníctvom registračného formulára v rámci Portálu a ďalšími prípadnými pokynmi udelenými Užívateľom do doby vzniku Podnikateľa. Poskytovateľ nie je pokyny Užívateľa viazaný, ak sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.3 Používateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zadaných prostredníctvom registračného formulára v rámci Portálu a ostatných informácií a dokumentácie poskytnutých Poskytovateľovi v priebehu registrácie Podnikateľa.

2.4 Používateľ nie je oprávnený vykonávať zmeny dokumentácie k založeniu Podnikateľa bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.

2.5 Poskytovateľ je oprávnený v priebehu registrácie Podnikateľa vykonať úkony smerujúce k založeniu Podnikateľa prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá však za vykonanie registrácie, ako by ju vykonával sám. Všetky náklady spojené s vykonávaním úkonov prostredníctvom tretej osoby nesie Poskytovateľ.

2.6 Všetky písomné alebo elektronická komunikácia s Užívateľom bude vykonávaná na kontaktných spojeniach zadaných Užívateľom v rámci Portálu. Používateľ vykoná zmeny kontaktných spojení úpravou svojho profilu v rámci Portálu bez zbytočného odkladu po vzniku zmeny.

2.7 Poskytovateľ poskytne informácie týkajúce sa založenia Podnikateľa Používateľovi alebo iným osobám zúčastneným na Podnikateľovi ako členovia jeho štatutárneho alebo iného orgánu alebo iným osobám. Po vykonaní registrácie Podnikateľa poskytne Poskytovateľ Používateľovi zakladateľskú dokumentáciu týkajúcu sa Podnikateľa.

2.8 Užívateľ berie na vedomie, že založenie Podnikateľa je prevedené prevažne prostriedky elektronických komunikácií. Poskytovateľ nezodpovedá Používateľovi za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti s vybavovaním záležitosti v dôsledku použitia technického vybavenia Poskytovateľa, hardvéru, softvéru, telefónnych liniek, pripojenie prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.

2.9 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú Používateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nezákonného alebo protiprávneho používania Portálu.

2.10 Založenie Podnikateľa nezahŕňa prihlásenie Podnikateľa ako daňového subjektu alebo osoby zúčastnené na zdravotnom alebo sociálnom poistení.

2.11 Užívateľ berie na vedomie, že založenie Podnikateľa prostredníctvom Portálu je založené na všeobecné skúsenosti s fungovaním registrových súdov alebo iných orgánov oprávnených k registrácii, avšak s ohľadom na autonómiu rozhodovania jednotlivých registrových súdov môže byť pre konkrétnu registráciu Podnikateľa požadované obstaranie ďalších listín alebo vykonanie iných úkonov.

3 Hotové výdavky

3.1 Ak nie je ustanovené inak, je vybavenie úkonov spojených so založením Podnikateľa Poskytovateľom bezplatné a Poskytovateľ nemá nárok na odmenu v súvislosti s vybavovaním registrácie Podnikateľa.

3.2 Používateľ uhradí Poskytovateľovi všetky hotové výdavky (zákonné poplatky) spojené so založením Podnikateľa. Vyčíslenie hotových výdavkov je prevedené pre príslušný typ Podnikateľa v rámci registračného formulára.

3.3 Používateľ uhradí Poskytovateľovi zálohu na hotové výdavky pred začatím registrácie Podnikateľa. Poskytovateľ nie je povinný začať úkony spojené s registráciou Podnikateľa pred riadnym uhradením zálohy na hotové výdavky.

3.4 Všetky platby spojené s registráciou Podnikateľa budú hradené na základe platobných dokladov Poskytovateľa. Dátum splatnosti na platobnom doklade je len orientačná a nezakladá omeškania Užívateľa s úhradou v prípade, že peňažné prostriedky nebudú poukázané v stanovenej lehote. Poskytovateľ nie je oprávnený účtovať úrok z omeškania v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na daňovom doklade.

3.5 V prípade, že predpísané náklady sú predmetom dane z pridanej hodnoty, bude daň z pridanej hodnoty pripočítaná vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

3.6 Na základe žiadosti Užívateľa môže byť daňový doklad vystavený na vykonanie platby treťou osobou.

3.7 Ak je pre založenie Podnikateľa vyžadované zloženie základného imania, je Poskytovateľ povinný držať všetky prostriedky zložené Užívateľom na základný kapitál na osobitnom oddelenom účte.

3.8 Všetky sumy predpokladanej pre založenie Podnikateľa sa pokladajú za uhradené dňom ich pripísania na stanovený účet Poskytovateľa.

4 Osobné údaje a obchodné oznámenia

4.1 Používateľ súhlasí, aby Poskytovateľ vykonával spracovanie osobných údajov týkajúcich sa Užívateľa, Podnikateľov, spoločníkov alebo členov orgánov Podnikateľa alebo iných osôb zadaných v rámci registrácie Podnikateľa, a to najmä v rozsahu mena a priezviska alebo názvu osoby, akademického titulu, bydliska alebo sídla, rodného čísla, dátumu narodenia alebo identifikačného čísla, telefónneho čísla, elektronické adresy, predmetu podnikania a údajov zadaných v rámci registrácie Podnikateľa prostredníctvom Portálu. Poskytnutie osobných údajov je povinné v rozsahu označenom v rámci registračného formulára (znak *).

4.2 Osobné údaje sú spracovávané technickými prostriedkami Poskytovateľa v sídle Poskytovateľa. Subjekty osobných údajov majú po dobu platnosti zmluvy právo prístupu k spracovávaným osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov, právo na odstránenie nevyhovujúceho stavu v prípade neoprávneného spracúvania osobných údajov. Žiadosti týkajúce sa osobných údajov sa podávajú u Poskytovateľa. Ak nevyhovie Poskytovateľ žiadosti, dotknutá osoba má právo obrátiť sa so žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade vzniku škody postupuje subjekt údajov podľa zákona č 40/1964 Zb.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený užívať osobné údaje pre účely vykonanie úkonov smerujúcich k registrácii Podnikateľa a na iné účely stanovené týmito Všeobecnými podmienkami. Súhlas Užívateľa so spracovaním údajov platí po celú dobu činnosti Poskytovateľa.

4.4 Užívateľ súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Poskytovateľa prostriedkami elektronickej komunikácie.

4.5 Súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so zasielaním obchodných oznámení sa udeľuje aj v prospech tretích osôb, ktoré sú oficiálnymi partnermi Portálu a sú uvedení na Portáli av Podmienkach ako partneri Portálu ku dňu vzniku Zmluvy, a ďalej osobám, ktoré sú vo vzťahu k týmto partnerom osobami ovládanými alebo ovládajúcimi alebo s nimi tvorí koncern.

4.6 Užívateľ alebo iná osoba dotknutá ochranou osobných údajov podľa týchto Podmienok sú oprávnení odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo zasielaním obchodných oznámení výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle akýmkoľvek technických prostriedkom umožňujúcim zaznamenanie takéhoto prejavu (napr. písomným oznámením, elektronicky alebo telefonicky) na akékoľvek kontaktné spojenie Poskytovateľa alebo príslušného partnera Portálu. Kontaktné spojenie Poskytovateľa a partnerov Portálu sú uvedené najmä na Portálu.

5 Ukončenie zmluvy

5.1 Zmluva sa ruší v prípade, že (i) Užívateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje týkajúce sa Podnikateľa alebo osôb zúčastnených na Podnikateľovi a nevykoná nápravu bezodkladne po výzve Poskytovateľa, alebo (ii) Užívateľ oznámi Poskytovateľovi, že na ďalšiu registráciu Podnikateľa netrvá, alebo ( iii) Užívateľ poruší podmienky registrácie Podnikateľa stanovené Zmluvou, alebo (iv) dôjde k odvolaniu súhlasu poskytnutého podľa článku 4 týchto Všeobecných podmienok. Poskytovateľ alebo Užívateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípadoch, pre ktoré je možné ukončiť poskytovanie služieb podľa zákona.

5.2 V prípade zrušenia zmluvy vráti Poskytovateľ Používateľovi peňažné prostriedky zaplatené v súvislosti s registráciou Podnikateľa bez zbytočného odkladu. Poskytovateľ má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov vzniknutých do dňa zrušenia zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený k úhrade týchto nákladov započítať prostriedky zložené Užívateľom na účet Poskytovateľa.

6 Rôzne

6.1 Práva a povinnosti týkajúce sa Užívateľa podľa týchto Všeobecných podmienok sa primerane vzťahujú aj na iné osoby zúčastnené na registráciu Podnikateľa, najmä Podnikateľa, spoločníkmi alebo členmi orgánov Podnikateľa alebo iné osoby zadané v rámci registrácie Podnikateľa. Používateľ Registráciou potvrdzuje, že zoznámil dotknutej osoby s týmito Všeobecnými podmienkami a tieto osoby so Všeobecnými podmienkami súhlasí.

6.2 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť Všeobecné podmienky. Registrácia Podnikateľa začaté pred dňom zmeny Všeobecných podmienok sa dokončí za použitia doterajších podmienok.

6.3 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2012.
.