Vybrané služby, ktoré nepodliehajú povinnosti evidencie tržieb v ERP/VRP

Oprava plynových spotrebičov a elektrospotrebičov

Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP, a ktoré sú podľa ŠKEČ zatriedené pod kódom 95.22 patrí aj oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu.

Ak sa jedná o opravu domácich plynových zariadení – plynových spotrebičov, táto služba podľa ŠKEČ patrí do kódu 43.22 (nie je uvedený v prílohe č. 1), preto tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb nevzniká povinnosť evidovať v ERP/VRP.

Naopak, ak sa opravy týkajú domácich elektrických zariadení – elektrospotrebičov (chladničky, práčky, sporáky a podobne), ide o služby patriace do kódu 95.22, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP. Z uvedeného dôvodu, ak podnikateľ za poskytnutie týchto služieb prijíma tržby v hotovosti, je povinný ich evidovať v ERP/VRP a zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad.

Prenájom nehnuteľností

Ak v živnostenskom oprávnení je uvedený predmet činnosti prenájom nehnuteľností, ide o službu podľa ŠKEČ zatriedenú pod kódom 68.20, ktorý vzhľadom na to, že nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti evidencie v ERP/VRP.

Ďalšie služby pri poskytovaní ktorých nevzniká poivinnosť používať ERP/VRP

Aj v prípade poskytovania nasledovných služieb (činností) ide o služby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP – nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP: upratovacie práce, administratívne činnosti, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, odťahovacia služba motorových vozidiel, nákladná cestná doprava, stavebné činnosti, medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce a podobne (ide o činnosti, ktoré sú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zahrnuté v divízií 43).

Výnimky zo zákona o ERP, pri ktorých nevzniká povinnosť používania ERP/VRP

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky,  pri splnení ktorých podnikateľ  nemá povinnosť tržby evidovať v ERP/VRP, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané  v hotovosti. Predmetné  výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:

 • cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska,  v bankách,  v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 • poštových cenín na filatelistických burzách,
 • tovaru prostredníctvom predajných automatov,
 • tovaru na dobierku,
 • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 • tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:

 • občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • prostredníctvom predajných automatov.
a) kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu37ad) u ich dlžníka,
b) výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,
c) výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady,
d) odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv79a) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky,94) Exportno-importnú banku Slovenskej republiky,95) poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu,79b)
e) výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
f) výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2120),
g) výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov,1) zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty1) neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorázovo,
h) výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe29ab) poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe29ab) v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca79c) okrem športového reprezentanta.79d)