Zákon určuje orgány pre spoločnosť s ručením obmedzeným, kde každá spoločnosť má svojho konateľa, spoločníka a dozornú radu. Konateľom a spoločníkom nie je nutné aby sa stala jedna a tá istá osoba. Avšak pri spoločnosti len s jediným subjektom sa stáva konateľ  zároveň aj majiteľom, a teda konateľ je aj zároveň spoločníkom. V tom prípade je náročnejšie zistiť, či daný subjekt koná v určitej veci ako konateľ alebo ako spoločník. Preto sa zameriame na rozdiely ktoré určujú práva a povinnosti, podstatu a sú spojené s výkonom týchto funkcií.

Najhlavnejším orgánom spoločnosti s.r.o. je konateľ. Je nevyhnutné aby každá spoločnosť mala minimálne jedného konateľa, ktorý vystupuje ako štatutárny orgán, čiže zastupuje spoločnosť vo vzťahu k štátu a štátnym inštitúciám, obchodným partnerom a pod. Má právo podpisovať zmluvy v mene spoločnosť, rokovať a uzatvárať obchody. Zastupuje celú spoločnosť. Konateľom sa môže stať jedine fyzická osoba a počet nie je obmedzený. Subjekt sa stáva konateľom dňom zápisu do zápisnice z valného zhromaždenia.

Priblížime si aké sú práva a povinnosti konateľa spoločnosti ready made s.r.o.

 • Právo odmeny za výkon funkcie konateľa spoločnosť, no môže ale aj nemusí dostávať takúto odmenu, závisí to od dohody.
 • Povinnosť viesť účtovníctvo neznamená že ho konateľ musí viesť osobne, ale môže zamestnať na to spôsobilú osobu – účtovníčku
 • Povinnosť viesť súpis spoločníkov, v prípade zmeny je konateľ povinný aktualizovať tento súpis
 • Povinnosť upovedomiť spoločníkov o záležitostiach spoločnosti
 • povinnosť prezentovať valnému zhromaždeniu účtovnú uzávierku na schválenie a takisto návrh na rozdelenie zisku alebo strát v súlade so spoločenskom zmluvou
 • povinnosť výkonu funkcie s odbornou starostlivosťou, konanie v súlade so záujmami spoločníkov a spoločnosti.
 • Povinnosť konateľa zhromaždiť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú predmetu o ktorom sa rozhoduje a až následne rozhodnúť.
 • Povinnosť mlčanlivosti a teda zaistiť aby spoločnosť neutrpela škody alebo neboli ohrozené záujmy spoločníkov alebo spoločnosti
 • Povinnosť uprednostnenia spoločenských záujmov pred svojimi záujmami
 • Povinnosť dodržiavať zákaz súperenia, a teda konateľ jednej spoločnosti nemôže vykonávať takúto funkciu aj v spoločnosti druhej, ktorá sa zaoberá rovnakou oblasťou podnikania. Nie je spôsobilý obchodovať vo vlastnom mene, v súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, byť spoločníkom s neobmedzeným ručením, napr. vo VOS
 • Povinnosť uzniesť návrh na vymazanie s.r.o. do 30 dní, ak po jeho odvolaní nie je ustanovený nový konateľ do 60 dní od uplynutia 3 mesačnej lehoty na ustanovenie nového konateľa spoločnosti s.r.o.