Pri internetových projektoch, venture projektoch, ale i pri podnikaní všeobecne, chcú podnikatelia znížiť svoje náklady na minimum. Z toho dôvodu sa často snažia založenie spoločnosti čo najviac oddialiť. Skôr či neskôr však nastane moment, kedy s jej založením už nemožno ďalej otáľať. Za touto potrebou najčastejšie stoja tri dôvody.

Jedným z nich je prijatie prvých platieb za dodaný tovar alebo služby a záväzkov, ktoré tým podnikateľovi vznikli a od ktorých sa potrebuje oddeliť organizačnou štruktúrou.

Ďalším dôvodom je potreba projektu expandovať do ďalších krajín, či oblastí, na čo sú potrebné investície z vonkajších zdrojov. A na vybudovanie vzťahov s externými investormi je nutná korporátna entita.

Treťou najčastejšou príčinou je existencia manažérov, zamestnancov alebo prenajatých priestorov vo viac lokálnych jurisdikciách. V tomto prípade je potrebné podať daňové priznanie pre pomernú časť príjmov v každej z nich. Aby mohli byť zakladatelia projektu oslobodení od tejto povinnosti, je potrebné v každej z jurisdikcií vytvoriť korporátnu štruktúru, ktorá podá daňové priznanie a prevezme daňovej povinnosti zakladateľov.

Výber typu spoločnosti.

Pri rozhodovaní o type spoločnosti si podnikatelia najčastejšie vyberajú spoločnosť s ručením obmedzeným  alebo akciovú spoločnosť. Tieto domáce spoločnosti však majú skutočný význam len vtedy, ak ide o podnikateľský zámer bez zahraničnej účasti, orientovaný na miestny trh. V prípade, že sa má jednať o internetovú spoločnosť s globálnym záberom, by mali zakladatelia zvážiť podnikanie prostredníctvom americkej LLC, C-Corp., alebo anglickej Limited company.

Každá z týchto foriem spoločnosti má svoje výhody aj nevýhody. LLC je daňovo najvýhodnejší, vhodná pre ziskové projekty. Pretože však nie je tvorená prostredníctvom akcií, nie je vhodná na projekty s potrebou nových investícií. Naopak, C-Corp. je vhodnejšie pre projekty, ktoré sú v dôsledku veľkej finančnej náročnosti na začiatku stratové a potrebujú prijať investície na ďalší rozvoj. V porovnaní s LLC je však C-Corp. daňovo nevýhodnejšie.

Limited company je spoločnosť vlastnená akcionármi, ktorí nie sú rezidenti v Anglicku. Je preto rovnako vhodná na projekty s potrebou investícií ako C-Corp, pričom podlieha len minimálne vyššiemu zdaneniu ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Vďaka týmto vlastnostiam je Ltd. zaujímavou alternatívou voči americkým, ale aj spoločnostiam s ručením obmedzeným.

Výhody a nevýhody zahraničných právnych foriem.

Jednou z hlavných výhod spomínaných zahraničných právnych foriem sú nízke náklady na ich založenie.

Pri anglickej Limited company a pri amerických LLC a C-Corp.se tieto náklady pohybujú už od 300,- €. Ani jedna z týchto právnych foriem nevyžaduje vytvorenie minimálneho základného kapitálu. Ak tieto náklady porovnáme s poplatkom za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 300,- € a minimálnym základným imaním, ktoré je pri sro 8.000,- € a pri akciovej spoločnosti  40.000,- €, založenie zahraničnej spoločnosti je určite výhodnejšie.

Nezanedbateľnou výhodou zahraničných právnych foriem je aj vyššia dôvera zo strany prípadných zahraničných investorov.

Nevýhodou zahraničných korporácií je, že môže byť žalovateľné nielen v Čechách, ale aj v jurisdikcii, v ktorej boli založené. Nevýhodou podnikanie v Čechách prostredníctvom C-Corp. je zase to, že vedie k dvojitému zdaneniu. Zisky sú zdanené nielen daní z príjmu na úrovni korporácie, ale aj daní z dividend v Spojených štátoch na úrovni akcionárov, hoci v Čechách daň z dividend nie je. Podobnému dvojitému zdaneniu síce podlieha aj Limited company, ale v tomto prípade sa daň z dividend nevzťahuje na osoby, ktoré nie sú rezidentmi v Anglicku.

Zahraničná spoločnosť a živnostenské oprávnenie.

Väčšina internetových spoločností, založených ako zahraničné korporácie, nepotrebuje živnostenské oprávnenie ani v Čechách ani v mieste jej vzniku. Akonáhle však začnú v Čechách vykonávať aktivity, ktoré živnostenské oprávnenie vyžadujú, tak živnostenský úrad bude vyžadovať preklad základných dokumentov do slovenského jazyka.

Daňové faktory ovplyvňujúce výber zahraničnej spoločnosti.

Nasledujúci daňová analýza bude postavená na príklade zahraničné spoločnosti, dodávajúca tovary alebo poskytujúca služby vo viacerých jurisdikciách, vrátane Českej republiky. Zdanenie sa bude analyzovať na úrovni spoločnosti aj na úrovni jej spoločníkov. Analýza by mala pomôcť vo výbere medzi LLC, C-Corp. a anglickou limited company.

1. Zdanenie na úrovni spoločnosti

V prípade, že má zahraničná spoločnosť väčšinu svojich konateľov a manažérov v Čechách, tak z daňového hľadiska sa tu nachádza aj jej miesto skutočného vedenia. Preto bude považovaná za daňového rezidenta a jej celosvetové príjmy, bez ohľadu na to, kde ich dosiahla, budú podliehať dani z príjmov v Čechách. A to aj v prípade, že už raz boli zdanené v inej krajine. V tomto prípade zvyčajne zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia umožňujú využiť vyňatie príjmov alebo započítania daní (§ 45 Zákona o dani z príjmov).

Ak zahraničná spoločnosť v Čechách miesto skutočného vedenia nemá, ale má tú zamestnancov a priestory prenajaté na dobu dlhšiu ako 183 dní v priebehu 12 po sebe idúcich mesiacov, tak z daňového hľadiska bude mať v Čechách len stálu prevádzkareň. V tomto prípade budú zdaneniam v Čechách podliehať len príjmy dosiahnuté v spojení s touto stálou prevádzkarňou (§ 16 Zákona o dani z príjmov). Pri zdanení nie je dôležité, odkiaľ pochádzajú zákazníci, ale kde sa nachádzajú zamestnanci a prenajaté priestory. Za služby poskytované stálou prevádzkarňou by mala spoločnosť zaplatiť rovnakú sumu, akú by zaplatila nezávislému obchodnému partnerovi. Keďže sa však táto čiastka nedá presne určiť, zvyčajne sa využíva metóda “cost plus”, pri ktorej firmy určujú zisk svojich stálych prevádzok vo výške 8 až 10% z nákladov na ne vynaložených. Čiže ak náklady na prevádzku 1.000 Euro, spoločnosť metódou “cost plus” určí zisk 80 Euro, ktoré zdaní sadzbou napr. 19%. Zvyšok zisku sa pošle do miesta skutočného vedenia, kde táto suma môže podliehať ďalšiemu zdaneniu, zápočtom alebo vyňatiu.

Ak zahraničná spoločnosť nemá v Čechách ani miesto skutočného vedenia ani stálu prevádzkareň, budú zdaneniu podliehať iba príjmy zo zdrojov v Čechách, čiže príjmy z činností vykonávaných v Čechách, alebo dosiahnutých prostredníctvom hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti v Čechách.

Zahraničné spoločnosti sú okrem jurisdikcií, v ktorých majú konateľov, zamestnancov a priestory, zdaniť aj v jurisdikciách ich založenia. Čo sa týka LLC, tak táto spoločnosť má v Spojených štátoch štatút daňovo transparentné spoločnosti, t.j. analýza zdanenia v Spojených štátoch sa jej netýka. Ak spoločníci LLC nie sú rezidenti v Spojených štátoch, tak nepodliehajú v Spojených štátoch zdaneniu ani oni. V Čechách sú zahraničné spoločnosti považované za daňovo netransparentné. Preto bude LLC v Spojených štátoch zdanená ako verejná obchodná spoločnosť, pričom poskytuje z právneho hľadiska obmedzené ručenie, ale v Čechách bude zdanená ako sro.

Na rozdiel od Limited liability company, C-Corp. je daňovo netransparentnou spoločnosťou. Preto sú jej celosvetové príjmy zdanené federálnou daňou z príjmov a to bez ohľadu na to, či už raz boli zdanené v inej lokálnej jurisdikcii. Maximálna sadzba federálnej dane z príjmu je 35%. Našťastie, na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, je možné voči tejto federálnej dani započítať daň zaplatenú v iných lokálnych jurisdikciách, alebo zo zdaniteľných príjmov vybrať celý príjem, z ktorého už daň bola zaplatená. V prípade, že má spoločnosť zamestnancov alebo prevádzky v niektorom štáte v USA, podlieha aj štátnym korporátnym daniam, ktorých maximálna sadzba je 10%. Tejto dani však podliehajú len príjmy dosiahnuté vďaka aktivitám v danom štáte.

V prípade potreby existuje možnosť transformácie LLC na C-Corp. Aby však spoločníci v priebehu transformácie predišli zdaneniu ich podielov, môžu ich vymeniť iba za nové akcie C-Corp a nie za hotovosť alebo iný majetok. Od momentu transformácie bude celá štruktúra zdanená v režime C-Corp., Teda aj na úrovni akcionárov.

2. Zdanenia na úrovni akcionárov

V Spojených štátoch sú zdanené aj dividendy. To značí, že zisky C-Corp, vyplatené akcionárom vo forme dividend, sú zdanené ešte raz. Na základe článku 10 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi USA a Českou republikou, je sadzba dane z dividend pre českých rezidentov 5%, v prípade, že vlastnia menej ako 10% hlasovacích práv spoločnosti, je to až 15%.

Okrem zdanenia dividend v Spojených štátoch je možné, že akcionári budú musieť dividendy zdaniť aj v jurisdikcii svojej rezidencie. Ak by však k zdaneniu dividend dochádzalo, vďaka zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia by k tomuto tretiemu zdanenia prišlo len vo veľmi obmedzenej miere, alebo by k nemu nedošlo vôbec.

Hoci sú príjmy C-Corp. zdanené federálnou daňou z príjmov aj napriek tomu, že už raz boli zdanené v inej lokálnej jurisdikcii, všeobecne vďaka daňovým zápočtom nezaplatí viac, ako keby príjmy boli zdanené len v USA.

Formu podnikania prostredníctvom C-Corp. si zakladatelia najčastejšie volia, ak očakávajú, že spoločnosť nebude mať niekoľko prvých rokov zisk. V takom prípade nie je čo zdaniť a vyššie zdanenie je preto nepodstatné.

3. Zdanenie anglickej limited company a jej akcionárov

Pri výbere vhodného typu spoločnosti nesmieme zabúdať ani na anglickú limited company, ktorá má oproti svojmu americkému ekvivalentu C-Corp niekoľko zásadných výhod. Jednou z nich je daňové zaťaženie. Korporátne daň v Anglicku je 20%, zatiaľ čo v USA federálna daň dosahuje až 35% plus prípadná štátna daň až do 10%. Druhou výhodou je to, že v Anglicku nie je daň z dividend pre nerezidentov, zatiaľ čo v USA sa na ne vzťahuje daň v rozpätí 5 až 15%. Samozrejme, nie vždy je toto nižšie zdanenie pri výbere rozhodujúce. Limited company, rovnako ako C-Corp. sa využívajú pre prijatie investícií od investorov. A pre tých je dôležitejšia blízkosť s ich domovskou právnou úpravou ako výška daní. Americký investor uprednostní C-Corp aj napriek tomu, že v Anglicku sú nižšie dane.

Právne faktory ovplyvňujúce výber zahraničnej spoločnosti.

V prípade, že cieľom založenia spoločnosti je získanie investícií od investorov, C-Corp. sa stáva výhodnejším riešením než LLC. Jedným z dôvodov ja aj možnosť zazmluvnených vzťahov investora a podnikateľov formou preferenčných akcií (convertible preferred shares), ktorým v prípade bankrotu dávajú akcionári prednostné postavenie pred zakladateľmi. Investor má tiež právo kedykoľvek tieto akcie zmeniť na bežné akcie a získať na ich predaji spoločnosti alebo na burze.

Dĺžka procesu založenia LLC alebo C-Corp spoločnosti

Založenie spoločnosti v USA začína zaslaním potrebných podpísaných dokumentov na príslušný korporátny úrad v niektorom zo štátov USA. Na založenie spoločnosti potrebujú úrady dva až štyri týždne, za príplatok je možné túto dobu skrátiť na jeden deň. Rýchlosť založenia spoločnosti závisí od profesionality a rýchlosti riadenia úradov v danom štáte. Po schválení žiadosti o založení spoločnosti úrady pošlú dokumenty registračnému agentovi, ktorý ich odošle spoločníkom alebo konateľom. Oveľa jednoduchšie je založenia anglickej limited company. Trvá približne dve hodiny a dá sa urobiť aj cez internet.

Ďalším krokom je otvorenie účtu v banke, ktoré trvá niekoľko dní od doručenia potrebných dokumentov. Celkovo treba aj pri zakladaní LLC alebo C-Corp. počítať s dobou dva až tri týždne, a to aj v prípade zrýchleného konania za poplatok.

Výber vhodného štátu pre založenie LLC alebo C-Corp.

Nie každý štát v USA je rovnako výhodný pre založenie spoločnosti. Napríklad štát Kalifornia vyžaduje, okrem iných poplatkov, aj platenie minimálneho franchise poplatku vo výške $ 800, nehovoriac už o pomalých a neprofesionálnych úradoch.

Ďalším štátom s vysokými štátnymi daňami a poplatkami je New York. Tieto štátne dane sa však netýkajú spoločností, ktoré v New Yorku nevykonávajú žiadnu činnosť, alebo tam nemajú kancelárie, či zamestnancov. Podobne ako v Kalifornii, aj v New Yorku sú problémom veľmi pomalé a neprofesionálne úrady.