Holding pre strednodobé a dlhodobé investície

Pre získanie výhod pri zdanení kapitálových výnosov zo strednodobých a dlhodobých investícii (nehnuteľnosti, akcie a iný majetok) slúžia štruktúry spoločností zahŕňajúce anglické Ltd. a americké LLC. Kapitálové výnosy sa rovnajú rozdielu medzi tým za čo bola investícia kúpená a neskôr predaná.

Holding pre expanziu do zahraničia

Pre získanie právnych, zmluvných a daňových výhod ako aj nastavenia finančných tokov medzi spoločnosťami, dodávateľmi a klientmi pri expanzii do zahraničia slúžia štruktúry spoločností zahŕňajúce lokálne spoločnosti s.r.o. a anglické Ltd., americké LLC a Ltd. a offshore spoločnosti.

Holding pre ochranu majetku

Oddelenia podnikateľského majetku a súkromného majetku

Za účelom ochrany podnikateľského slúžia dve oddelené štruktúry spoločností. Jedna štruktúra spoločností vlastní nehnuteľnosti, stroje, duševné vlastníctvo a iný majetok dlhodobejšej hodnoty. Druhá štruktúra spoločností prevádzkuje obchodné, dodávateľské a odberateľské vzťahy a majetok si na svoju činnosť iba prenajímajú. Vďaka oddeleniu týchto štruktúr sú spoločnosti vlastniace majetok chránené a izolované od konkurzu, rodinných, manželských, dedičských, majetkových nárokov a iných rizík. Tieto štruktúry je potrebné vytvárať už pri začatí podnikania alebo čím skôr, pretože tesne pred začatím konkurzu už prevody majetku nie sú účinné voči veriteľom.

Za účelom ochrany súkromného majetku slúži analogická oddelená a izolovaná štruktúra spoločností, ktoré vlastnia majetok dlhodobejšej hodnoty beneficienta. Majetok vlastnený spoločnosťami je chránený pred rodinnými nárokmi, manželskými nárokmi, dedičskými nárokmi, konkurzom ale aj inými rizikami.

 Holding pre utajenie a anonymitu

Anonymita spoločníkov a akcionárov

V EÚ musia najmä spoločnosti typu s.r.o. obligatórne zverejňovať mená spoločníkov v obchodnom registri. Štruktúry zamerané na dosiahnutie anonymity slúžia k tomu, aby v obchodnom registri nebolo možné zistiť meno spoločníkov alebo akcionárov spoločnosti. Pre dosiahnutie anonymity spoločníkov slúžia štruktúry spoločností zahŕňajúce lokálne spoločnosti s.r.o., anglické Ltd., americké LLC, americké Ltd. a offshore spoločnosti.

Anonymita konateľov

Pre anonymitu konateľov je možné využiť vymenovanie inej spoločnosti ako konateľa alebo najať skúsených externých konateľov. Pri s.r.o. spoločnostiach môže byť konateľom len fyzická osoba, t.j. nie je možné vymenovať inú spoločnosť ako konateľa.

 Holding pre softwarovú firmu

Pre získanie právnych, zmluvných a daňových výhod ako aj nastavenia finančných tokov medzi spoločnosťami, dodávateľmi a klientmi slúžia softvérovým firmám štruktúry spoločností zahŕňajúce lokálne spoločnosti s.r.o., anglické Ltd., americké LLC, americké Ltd. a offshore spoločnosti. Špecifikom softvéru, komplexných systémových riešení a mobilných aplikácii je, že ich je možné dodávať v zahraničí nie len za osobnej prítomnosti, ale aj online, cez affiliate program, resp. cez AppStore.

Holding pre obchodovanie s akciami a forex

Pre získanie právnych, daňových a zmluvných výhod pri obchodovaní s akciami a forex slúžia štruktúry spoločností zahŕňajúce offshore spoločnosti, anglické Ltd. a americké LLC.

 Holding pre e-shop

Pre získanie právnych, zmluvných a daňových výhod ako aj nastavenia finančných tokov medzi spoločnosťami, dodávateľmi a klientmi slúžia e-shopom štruktúry spoločností zahŕňajúce lokálne spoločnosti s.r.o. a anglické Ltd., americké LLC a Ltd. a offshore spoločnosti.