Čo chápeme pod pojmom anonymita a utajenie spoločníkov a akcionárov a aké existujú spôsoby jej riešenia?

Anonymita a utajenie spoločníkov znamená využitie možnosti maximálnej ochrany súkromia spoločníkov pri zachovaní kontroly nad podielmi v spoločnostiach. Existuje mnoho možností ako zaručiť čo najvyššiu mieru anonymity vlastníctva spoločnosti, od využitia advokátov cez najatých akcionárov (nominee shareholder) až po akcie na majiteľa v listinnej podobe. Konkrétne držbou spoločnosti prostredníctvom akcií na majiteľa v listinnej podobe sa zaručuje najvyššia možná miera anonymity pre vlastníkov celej štruktúry.  Žiaľbohu rastúci tlak zo strany Európskej únie vedie k narúšaniu možnosti emitovať akcie na majiteľa v mnohých európskych krajinách. Pokiaľ sú akcie zaknihované, rastie tlak na možnosť určiť akcionára inými prostriedkami (napr. zbierky listín, ktoré obsahujú menný zoznam akcionárov, ktorí sa zúčastňujú valných zhromaždení).

Informácie o vlastníkoch je možné v rôznych štátoch dostať rôznymi spôsobmi. V podstate ide o tieto spôsoby:

 • register prístupný verejnosti na internete;
 • register prístupný verejnosti za poplatok;
 • zbierka listín prístupná verejnosti (obsahuje listinu s menami akcionárov) cez internet alebo za poplatok.

Aká je anonymita a utajenie spoločníkov a akcionárov v Slovenskej republike?

Prehľadnosť vlastníckej štruktúry v spoločnostiach na Slovensku môže mať nepriaznivé dopady pre rozvoj investícií a obchodných vzťahov a do istej miery aj pre sociálne vzťahy tretích osôb vo vzťahu k viditeľným vlastníkom.

Anonymita a utajenie spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Ak by sme nahliadli do výpisu z obchodného registra hocijakej slovenskej s.r.o., je na prvý pohľad jasné, že nie je žiadna možnosť zabezpečenia anonymity vlastníka.

V takejto situácii sa naskytuje možnosť využiť:

1.        najatú / dosadenú osobu (nominee shareholder), čo môže mať ale za dôsledok úplnú stratu kontroly nad riadením spoločnosti,

2.        inú slovenskú spoločnosť, čo ale zase vedie k začarovanému kruhu zabezpečenia anonymity v tejto spoločnosti alebo

3.        zahraničnú právnickú osobu, ktorú vlastní klient, tu je možnosť voliť viaceré stupne anonymity.

Anonymita a utajenie akcionárov v akciovej spoločnosti (a.s.)

Pri akciovej spoločnosti je možné získať istú anonymitu vlastníctva i bez využitia zahraničnej právnickej osoby. Zákon hovorí, že ak má akciová spoločnosť viac ako jedného akcionára, nemá povinnosť zapisovať akcionárov do obchodného registra. Avšak v tomto prípade existujú značné nevýhody:

1.        väčšie nároky na personálne obsadenie – akciová spoločnosť musí mať okrem troch členov dozornej rady tiež minimálne jedného člena predstavenstva, čo znamená ďalšie náklady na ich odmeňovanie,

2.        hlavne však povinnosť zvolávať riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti prostredníctvom obchodného vestníka a celoštátne vydávanú tlač. Celý proces sa zdržiava aj povinnosťou dodržiavať zákonom stanovené lehoty na zvolávanie valného zhromaždenia. Navyše je nutné zabezpečiť účasť dostatočného počtu akcionárov alebo ich zástupcov, aby bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné podľa zákona a stanov akciovej spoločnosti.

Spravidla exitujú nasledovné všeobecné prostriedky pre zabezpečenie anonymity vlastníctva:

 • emisie akcií na majiteľa
 • najatá osoba (nominee shareholder)
 • zahraničné spoločnosti

Nájdenie vlastníkov slovenských spoločností nie je zložité ani pre bežných občanov a už vôbec nie pre novinárov. Oproti tomu zistiť vlastníctvo spoločnosti v zahraničí býva pre bežných občanov skoro nemožné. A pre skúsených novinárov minimálne komplikované. V prípade dobre nastavenej štruktúry s využitím zahraničných spoločností býva zistenie vlastníka nemožné aj pre novinárov. Väčšia anonymita žiaľbohu smeruje spravidla proti “kvalite” adresy. Vždy sa bude voliť medzi miestom založenia spoločnosti a stupňom anonymity.

Z vyššie spomínaného teda vyplýva, že zapojenie zahraničných spoločností do obchodnej štruktúry môže uľahčiť mnoho vecí a navyše ponúka zaujímavé výhody, ktoré sa vzťahujú k  medzinárodnému daňovému plánovaniu. Poďme sa teda bližšie pozrieť, aké možnosti nám ponúka uplatnenie zahraničnej spoločnosti ako akcionára alebo spoločníka.

Offshore krajiny
Anonymita a utajenie spoločníkov a akcionárov v klasických offshore krajinách

Ako prvá možnosť využitia jednoduchých offshore spoločností sa naskytuje v krajinách ako sú: Seychely, Panama, Britské Panenské Ostrovy, Nevis, Belize a pod. V týchto krajinách možno využiť najvyššiu mieru anonymity a nájsť vlastníkov takýchto spoločnosti je veľmi zložité.

Výhody:

 • najvyššia miera anonymity vlastníctva,
 • nepodlieha devízovej kontrole ani daní z príjmov (platia sa iba paušálne poplatky štátu),
 • nemusí  predkladať výkazy účtovné výkazy ani daňové priznania,
 • nemusí vykonnávať audit,
 • základný kapitál je minimálne 1 USD,
 • pomerne malá obstarávacia cena aj náklady do budúcna,
 • rýchle založenie.

Nevýhody:

 • vnímanie adresy sídla v očiach verejnosti je horšie, napr. slabý imidž pri jednaniach s bankou, obchodnými partnermi,
 • väčšinou neexistujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Americká LLC (Limited Liability Company)
Anonymita a utajenie spoločníkov americkej LLC (Limited Liability Company)

Druhou možnosťou je využitie americkej spoločnosti typu LLC. Túto právnu formu podnikania môžeme nazvať ako spoločnosť s ručením obmedzeným jej spoločníkov. Tento typ spoločnosti v sebe spája výhody vysoko prestížnej americkej adresy s   veľkou mierou anonymity offshore spoločnosti. LLC možno založiť vo všetkých štátoch USA.

Výhody prestížnej adresy a anonymity vlastníctva však nesú so sebou trochu zložitejšiu štruktúru.  Nevyhnutnosť dvojstupňovej vlastníckej štruktúry LLC spoločnosti je podčiarknutá najmä v   prípade následného 100% vlastníctva českej alebo slovenskej dcérskej spoločnosti s   ručením obmedzeným touto LLC spoločnosťou. Pre dosiahnutie najvyššej anonymity vlastníctva LLC  je dobré využiť ako vlastníka LLC spoločnosti inú offshore spoločnosť.

Výhody:

 • prestíž americkej spoločnosti,
 • príjmy, ktoré nie sú zo zdrojov z USA, nepodliehajú zdaneniu,
 • nepreukazujú sa účtovné výkazy a nepodáva sa žiadne daňové priznanie (a aj keď v USA existuje povinnosť podávať výkazový formulár na daňový úrad o vlastníkoch, tak daňové úrady nevidia a nemajú právo zistiť nič viac než to, že vlastníkom LLC je iná offshore spoločnosť),
 • založenie spoločnosti si vyžaduje iba nízke náklady,
 • založenie spoločnosti nie je zdĺhavé,
 • nie je povinný audit.

Nevýhody:

 • komplikovanejšia štruktúra spoločnosti,
 • nemožno použiť zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Cyprus
Anonymita a utajenie akcionárov na Cypre

Na rozdiel od vyššie spomínaných spoločností cyperské spoločnosti môžu vydať iba akcie na meno. Zabezpečenie anonymity vlastníctva možno dosiahnuť v takomto prípade iba najatými spoločníkmi. Takýto typ spoločnosti býva zvyčajne používaný ako nástroj pre príjem kapitálových ziskov z   predaja podielov v   dcérskych spoločnostiach alebo na príjem   dividend. Na rozdiel od holandského holdingu ponúka cyperská spoločnosť väčšiu flexibilitu a možnosť výplaty dividend nerezidentným akcionárom bez ďalšieho zdanenia.

Výhody:

 • v rámci Európskej Únie  je Cyprus popri Anglicku a Holandsku najčastejšie využívaný v súvislosti s offshore podnikaním a preto miestni úradníci majú skúsenosti so zachovávaním vysokej diskrétnosti,
 • dobrá image,
 • veľké spektrum zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • kapitálové príjmy sú oslobodené od daní,
 • 10% sadzba pre zdanenie čistého zisku,
 • 0% zrážková daň v dividend,
 • zhovievavosť pri akceptovaní daňových výdavkov.

Nevýhody:

 • daň z upísaného kapitálu,
 • účtovníctvo vyžaduje vyššie náklady,
 • povinný audit,
 • neflexibilný obchodný register,
 • drahšia obstarávacia cena.

Holandsko
Anonymita a utajenie spoločníkov a akcionárov v Holandsku

Holandsko sa nepochybne považuje za najprestížnejšie miestom pre založenie materskej spoločnosti. Avšak kladú sa tu vysoké požiadavky na údaje o   vlastníkoch, ktoré síce nie sú prístupné verejnosti, ale musia byť poskytnuté miestnym úradom alebo tzv. registračným agentom. Register prístupný verejnosti poskytuje informácie o spoločnosti ako obchodný register na Slovensku. Vyhľadanie si vlastníckych štruktúr je obdobné ako v slovenskom obchodnoprávnom systéme:

1.        BV spoločnosti – obdoba slovenskej s.r.o. – spoločníci sú zapísaní do obchodného registra.

2.        NV spoločnosti – obdoba slovenskej a.s. – anonymitu je možné zabezpečiť emisiou akcií na majiteľa a rozdelením vlastníckych podielov medzi dvoch a viacerých akcionárov. Tí potom nie sú zaznamenaní v obchodnom registri a ani v zbierke listín.

Holandské spoločnosti sa dosť často využívajú na investovanie do iných štátov Európskej Únie, vrátane Slovenska (takmer štvrtina všetkých zahraničných investícií do SR pochádza práve z   Holandska), sú často používaným nástrojom na zakladanie holdingových štruktúr. Systém umožňuje efektívne riadenie daňového zaťaženia kapitálových príjmov z predaja podielov a aj   prijatých dividend.

Výhody:

 • politická stabilita Holandska,
 • prestíž miesta sídla spoločnosti,
 • využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Nevýhody:

 • povinnosť splatiť vysoký minimálny základný kapitál,
 • pomerne pomalý proces založenia (založenie trvá minimálne 4 mesiace),
 • vyššia obstarávacia cena,
 • vyššie požiadavky na due dilligence.

Anglicko a Veľká Británia
Anonymita a utajenie spoločníkov a akcionárov v Anglicku a Veľkej Británii

Anglicko a Veľká Británia sú v rámci EU najvýhodnejšou jurisdikciou na založenie spoločnosti. Spája to najlepšie zo všetkých výhod: prestíž, žiaden základy kapitál, rýchlosť založenia za jeden deň, veľmi nízka cena za založenie, využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a nerezidenti neplatia ani daň z kapitálových výnosov ani daň z dividend. Preto Anglické spoločnosti sú favoritom pri porovnaní s Cyprom, Maltou alebo Holandskom. Na druhej strane nevýhody slabej anonymity a povinnosti viesť účtovníctvo sú v Anglicku rovnaké ako na Cypre, Malte alebo v Holandsku, pretože vychádzajú z jednotných smerníc EU o obchodných spoločnostiach.

Rozhodujúce faktory pri výbere anonymity a utajenia spoločníkov a akcionárov

Vyššie uvedený prehľad možností zaistenia anonymity vlastníctva pre zahraničné spoločnosti len neucelený prehľad príkladov. Hoci sú v    praxi analyzované štruktúry využívané najčastejšie, reálne možnosti využitia sú širšie. Požiadavky na anonymitu možné uspokojiť napríklad i   spoločnosťami typu: americká Ltd., kanadská Ltd. a pod. Typovo a účelovo sa však veľmi blížia štruktúram opísaným v  tomto článku. Výber vhodnej zahraničné spoločnosti mnohokrát závisí aj na ďalších cieľoch, ktoré chce podnikateľ dosiahnuť. Vždy je potrebné zvážiť všetky vedľajšie pozitívne či negatívne dopady voľby zahraničnej spoločnosti. Podnikatelia preto spravidla rozhodujú podľa dvoch kritérií:

a) Anonymita – najčastejšou voľbou je offshore spoločnosť

b) prestíže spoločnosti – najčastejšou voľbou je  LLC v USA alebo Ltd. v Anglicku.

Na záver je nutné dodať, že tento článok pokrýva iba bežné základné informácie pre načrtnutie predstavy, akým spôsobom možno riešiť individuálne požiadavky podnikateľov vo vzťahu k  zabezpečeniu ich anonymita.  Aplikácia je však oveľa zložitejšia, a preto je vždy vhodné túto problematiku osobne konzultovať so skúseným odborníkom.